روایت

مارس 10, 2022

روایت مهاجران افغانستانی ساکن ایران

روایت مهاجران افغانستانی ساکن ایران در کمپین ما کنار ما، فکر کردیم شاید شنیدن روایات دوستان افغانستانی‌مان، که در ایران زندگی می‌کنند و در تشکل‌های عضو […]
شبکه یادگیری یاری