حمایت مالی از شبکه یاری

ما در شبکه یاری همواره اعتقاد به استقلال داشته‌ایم. تامین مالی جمعی در حمایت از پروژه‌ها و برنامه‌های جاری شبکه از همین اعتقاد می‌آید. تنها در صورت مشترک گسترده اجتماعی، و پایبندی نهاد به عدم وابستگی (از تمامی نهادهایی که به نوعی در شکلگیری و استمرار پدیده کار کودکان دخیل بوده‌اند، از شرکت‌های خصوصی گرفته تا نهادهای دولتی یا حتی سازمان‌های جامعه مدنی) امکان پذیر خواهد بود. 

با حمایت مالی خرد از ما سهمی در تلاش نهادی در جهت حذف کار کودک و احقاق همه‌جانبه حقوق کودکان و حمایت اجتماعی فراگیر از آنها داشته باشید. 

 

شبکه یادگیری یاری