پژوهش‌ها

سال بین‌المللی حذف کار کودک؛
آنچه باید بدانیم، آنچه می‌توانیم و آنچه باید انجام دهیم
ترجمه شده در شبکه یاری، تدوین شده بر اساس منابع سازمان ملل،
سازمان بین‌المللی کار، یونیسف و وبسایت
اتحاد 8.7

2021-سال بین المللی حذف کار کودک

گزارش شرکت در کنفرانس جهانی حذف کار کودک

15 تا 20 ماه مه میلادی 2022

دوربان آفریقای جنوبی، شیما وزوایی

گزارش کنفرانس جهانی حذف کار کودک

کار کودک
برآوردهای جهانی 2020 ، رویه‌ها و مسیر پیش رو
تدوین توسط یونیسف و سازمان بین‌المللی کار
ترجمه: صبورا سمنانیان، ظریفه قاسمی، شیما وزوایی

گزارش_سازمان_بین_المللی_کار_از_کار_کودک_2021

شبکه یادگیری یاری