اگر شرکت تجاری، کارآفرینی اجتماعی، و یا سازمان مردم نهاد حامی هستید، می‌توانید برای درخواست همکاری و یا حمایت مالی با ما تماس بگیرید. ایجاد پیوندهای اجتماعی میان‌نهادی در تعمیق و اثرگذاری بیشتر فعالیت در جهت حذف کار کودک و دفاع از حقوق کودکان در جامعه حیاتی است.

شبکه یادگیری یاری