آیین نامه عضویت در شبکه یاری

 

براساس آیین‌نامه مصوب هیات محترم وزیران با شماره 67735 مورخ 06/06/1395 درخصوص آيين‌نامه تشكل‌های مردم نهاد، شبکه یاری موظف است از تشکل‌ها و موسساتی که دارای مجوز رسمی و دارای اعتبار هستند عضوگیری کند. طبق این تصویب‌نامه، مجوز سازمان‌های دولتی وزارت کشور، سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان (و سایر مجوزهای رسمی و دولتی) مورد پذیرش و دارای اعتبار است.

 

شرایط عضویت در شبکه یاری کودکان کار

1- تشکل متقاضی دارای شخصیت حقوقی و فعالیت غیردولتی، غیرانتفاعی، و غیرتجاری باشد.

تبصره 1 تشکل متقاضی باید درخواست رسمی برای ثبت و مجوز فعالیت را ثبت کرده باشد.

2 وجود عنوان کودک یا حقوق کودک در اساسنامه تشکل

تبصره فعالیت تشکل‌ها برای کودکان در شرایط دشوار باشد.

3- آگاهی، همدلی و موافقت با اهداف، اساسنامه شبکه، مرام‌نامه و شرایط عضویت در شبکه

4- پرداخت حق عضویت (ماهانه 100 هزار تومان پرداخت سالانه حق عضویت نیز بلامانع است.)

تبصره 1- عدم پرداخت حق عضویت برای اعضا جدید در صورت عدم توانایی تا یک سال بلامانع است.

تبصره 2- حق عضویت برای استان‌های دارای محرومیت و حاشیه‌ای نصف است.

5 پر کردن فرم عضویت

6 معرفی یک نماینده فعال برای مشارکت در جلسات عمومی و عضویت داوطلبانه در یکی از کمیته‌های شبکه

7 ارائه مدارک تکمیلی (اساس نامه، پروانه فعالیت، روزنامه رسمی، گزارش فعالیت (اختیاری))

همراه با فرم عضویت به شبکه

 

ب) فرایند عضوپذیری:

الف) فرستادن فرم عضویت برای ایمیل شبکه

ب) بررسی اولیه درخواست عضویت توسط دبیرخانه

پ) پذیرش یا عدم پذیرش اولیه و درخواست دریافت مدارک تکمیلی (اساس نامه، پروانه فعالیت، روزنامه رسمی، گزارش فعالیت (اختیاری))

تبصره 1- تمامی مدارک تشکل‌ها نزد شبکه محرمانه است.

ت) بررسی مدارک در هیات مدیره با همکاری مشاور حقوقی شبکه در صورت لزوم

ث) در این مرحله ممکن است بنا به شرایط، شبکه درخواست گفتگو با یکی از افراد تشکل متقاضی را داشته باشد.

ج) تایید عضویت یا عدم پذیرش عضویت و اعلام نامه رسمی آن به تشکل متقاضی (توسط دبیرخانه)

چ) دریافت اطلاعات نهایی، اطلاعات پرداخت حق عضویت

ح) معرفی نماینده فعال تشکل متقاضی برای عضویت در گروه‌ها و در صورت تمایل در کمیته‌ها و معرفی مدیر امور اعضا شبکه یاری به عضو جدید برای تعامل

خ) لغو عضویت

تبصره 1- درصورت تغییر شرایط تشکل و نداشتن شرایط عضویت، و یا عدم پرداخت حق عضویت سالانه عضویت تشکل در شبکه معلق خواهد شد.

تبصره۲ تشکل‌ها می‌توانند انصراف از عضویت خود را با درخواست کتبی که به تأیید هیأت مدیره‌شان رسیده است به شبکه اعلام کنند.


انواع عضویت در شبکه:

عضو پیوسته: عضوی است دارای حق رای و کاندید شدن که دارای تمامی شرایط عضویت بوده و یک سال از شروع عضویتش در شبکه گذشته است.

عضو وابسته: عضوی است که دارای شرایط عضویت در شبکه بوده و مدت عضویتش در شبکه کمتر از یک سال است. عضو وابسته دارای حق رای و کاندید شدن نیست.

مرام‌نامه:

1 از کودکان بهره‌کشی و استفاده ابزاری نمی‌کنیم.

2 هرنوع تبعیض، قومی، ملیتی، مذهبی، نژادی، و سایر تبعیض‌های غیرانسانی در مورد انسان‌ها به ویژه کودکان را محکوم می‌کنیم.

3 اولویت تمام سیاست‌ها، اقدامات، و برنامه‌ریزی‌های شبکه یاری منافع کودکان است.

4 شبکه یاری اجتماعی همدل اما متنوع است. اساس کار شبکه مشارکت و رای اعضا است. بنابراین مجمع عمومی شبکه در سطوح مختلف بالاترین رکن تصمیم‌گیری است.

5 پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک نقطه آغاز فعالیت‌های حقوقی شبکه است و سایر قوانین داخلی و بین‌المللی در راستای پیشبرد، بهبود و تحقق آن به کار گرفته خواهند شد.

6 معتقدیم دریافت هرگونه کمک، مساعدت و یا همکاری با سازمان‌های دولتی و غیردولتی نباید با مرام‌نامه ما یا منافع کودکان در تضاد باشد.

7 تصمیم‌گیری در شبکه اقناعی است و در صورت عدم حصول اتخاذ تصمیم به صورت رای‌گیری خواهد بود.

8 به برابری حقوقی اعضا و استقلال آنها باور داریم.

9 به ضرورت شفافیت و پاسخگویی در شبکه به عنوان یک نهاد مدنی باور داریم و به آن متعهدیم.

10- استقلال حقیقی از نهادهای دولتی شرط فعالیت و عضویت تشکل‌های مردم‌نهاد در شبکه است.

 

 

شبکه یادگیری یاری