فرم رضاکاری (کار داوطلبانه)

نام:
راه ارتباطی (شماره تماس یا آدرس ایمیل):
رشته تحصیلی:
حوزه شغلی یا تخصص:
سن:
نحوه آشنایی با شبکه یاری کودکان کار:
امکان همیاری در کدام حوزه برای شما مقدور است؟     ترجمهO  طراحی گرافیکO امور دفتری O همکاری پژوهشیO برگزاری نشست‌ها O تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی O پشتیبانی فنی سایت/برنامه‌نویسیO سایرO:….
امکان همکاری به صورت:  حضوریO  مجازیO  ترکیب فعالیت حضوری و مجازیO
شبکه یادگیری یاری