فعالیت نهادی و شبکه‌ای برای کودکان هرگز بدون مشارکت اجتماعی افراد با دغدغه‌ای که در حوزه‌های مختلف تسهیلگری، تدریس، پژوهش، ارتباطات و رسانه، مددکاری، ترجمه، مدیریت مالی، برگزاری رخدادها و کارگاه‌ها و … برای کودکان و دفاع از آنها کوشیده‌اند امکان‌پذیر نبوده است.

ما اصلاح‌ رضاکاری را که تقریبا هم‌معنای کار داوطلبانه است از دوستان افغانستانی خود آموخته‌ایم و دوستش داریم.

اگر دوست دارید برای کودکان فعالیت کنید، فرم رضاکاری را پر کرده و برای ما بفرستید. 

shabakehyari@gmail.com

فرم داوطلبان

شبکه یادگیری یاری