در شهریور 1382 «کارگاه همفکری برای کودکان کار و خیـابان» با همـکاری یونیسف و سـازمانهای دولتی و غیر دولتـی مرتبط برگزار شد. در پایان کارگاه، پیشنهاد ایجاد شبکه ای از سازمانهای دولتی و غیردولتی برای کمک به کودکان کارو خیابان از طــرف شرکت کنندگان مطرح گردید. تعدادی از سازمانهای دولتی (سازمان بهزیستی، وزارت کار، وزارت آموزش و پرورش) و سازمانهای غیر دولتی (انجمن پژوهش های آموزشی پویا، انجمن حامیان کودکان کار و خیابان، انجمن حمایت از حقوق کودکان و انجمــن حمایت از کودکان کار) با پذیرش این ضرورت و طی برگزاری جلسات متعدد ایجاد شبکه ای از سازمانهای همسو را پیگیری کردنـد و شبکه یاری کودکان کار و خیابان شکل گرفت.

شبکه یادگیری یاری