مارس 10, 2022

روایت مهاجران افغانستانی ساکن ایران

روایت مهاجران افغانستانی ساکن ایران در کمپین ما کنار ما، فکر کردیم شاید شنیدن روایات دوستان افغانستانی‌مان، که در ایران زندگی می‌کنند و در تشکل‌های عضو […]
شبکه یادگیری یاری