چشم انداز آرمانی: خلق جهانی عاری از کار کودک و عاری از هرگونه استثمار کودکان؛ جهانی که در آن تمامی کودکان بدون هرگونه تبعیض از حقوق اساسی خود مانند حیات، بقا و رشد برخوردارند، به آموزش رایگان و با کیفیت دسترسی دارند و بر شنیده شدن و و مشارکت در تعیین سرنوشت خود حق دارند. در یک چشم انداز سازمانی شبکه یاری امید دارد که بتواند اجتماعی همدل و همسو از تشکل های فعال در مبارزه با کودکان کار و حامی حقوق کودکان به وجود آورد و این تشکل ها در کنار هم حذف کار کودکان را به یک خواست فراگیر جمعی در جامعه تبدیل کنند و جنبشی اجتماعی در حمایت از حقوق کودکان به وجود آورند.

شبکه یادگیری یاری